Megasil LA – Antibiyotikler – VetRehberi

9 Tem

Megasil LA Enjekte Edilebilir Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
KOMPOZİSYON:
Megasil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, ml başına 150 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin trihidrat içeren beyazımsı, yağlı bir süspansiyondur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Amoksisilin, beta-laktam halkası içeren geniş spektrumlu yarı sentetik bir penisilindir. Bakteriyel hücre duvarı biyosentezini inhibe ederek bakterisidal etkisini gösterir. Hassas bakteriler: Beta-hemolitik Streptococcus sp. dahil olmak üzere çoğu gram pozitif bakteri. (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysagalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelohtrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram-negatif aeroblar (Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp. Orta düzeyde duyarlılığa sahip bakteriler: Kazanılmış bağışıklığa bağlı olarak aşağıdakiler meydana gelebilir:
Bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigeniitalis, Serpulina sp., Campylobacter sp., Enterococci, Rhodococcus equi., Enterobacteriaceae’de direnç gelişimi yaygındır. Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroinosa. Serratia sp., Yersinia enterocolitica amoksisiline dirençlidir. Beta-laktamaz salgılayan bakterilere karşı etkisizdir. Parenteral verildiğinde kana ve dokulara hızla yayılır. Subkutan ve intramüsküler enjeksiyondan sonra hızla emilir. 30-60 dakika içinde istenilen plazma düzeyine ulaşır. Özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür. Amoksisilin insan serum proteinlerine %17 oranında bağlanır. Eliminasyon, ilacın değişmemiş ve inaktif penisilloik asit (10-25%) olarak böbrekler yoluyla atılmasıyla gerçekleşir. Ayrıca safra ile daha az miktarda atılır.
KULLANIM ALANI:
Megasil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, koyun, kedi ve köpeklerde hassas bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır;
— Solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit, bronkopnömoni, pnömoni, Pasteurella pnömonisi, enzootik pnömoni, larenjit, tonsilit ve viral pnömoniye eşlik eden sekonder enfeksiyonlar gibi),
— Sindirim sistemi enfeksiyonları (bakteriyel enterit, salmonelloz gibi),
— Ürogenital sistem enfeksiyonlarında (sistit, nefrit ve piyelonefrit gibi),
— Yavru köpeklerde ve genç hayvanlarda septisemi ve kolibasillozda, yumuşak doku enfeksiyonlarında (yara, apse, ayak ve tırnak enfeksiyonları gibi) kullanılır.
KULLANIMI VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Sığır ve koyunlarda kas içi, kedi ve köpeklerde deri altı ve kas içi yolla uygulanır.
Farmakolojik doz
Sığır, koyun, kedi ve köpekler: 15 mg amoksisilin / kg canlı ağırlık / gün.
Pratik doz
Sığır, koyun, kedi ve köpekler: 1 ml Megasil LA / 10 kg canlı ağırlık / gün dozunda kullanılır. Gerekirse, doz 48 saat sonra tekrarlanır. Her enjeksiyon ayrı bir bölgeye yapılmalı ve enjeksiyon bölgesi masaj yapılmalıdır. Sığırlarda 20 ml’den ve koyunlarda 4 ml’den fazla kullanılıyorsa, doz bölünerek iki ayrı bölgeye enjekte edilmelidir. Kullanmadan önce şişe çalkalanmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:
Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve çöküştür. Ek olarak, daha az şiddetli ancak daha sık görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjiyonörotik ödem gibi) ortaya çıkabilir. Anafilaksi oluşursa, adrenalin, antihistaminikler veya glukokortikoidler uygulanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Probenesid amoksisilinin tübüler sekresyonunu yavaşlatır; eliminasyon yarı ömrünü uzatır. Amoksisilin tetrasiklinler, sülfonamidler gibi bakteriyostatik antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler amoksisilinin atılımını hızlandırdıkları için amoksisilinin konsantrasyonunu azaltabilir. Allopurinal gibi ürik asit sentez inhibitörleri cilt reaksiyonları riskini artırır.
DOZ AŞIMI VA ÖNLEMLERİ:
Amoksisilin, aşırı doz uygulamalarında çok iyi tolere edilen güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve kronik toksisitesi düşüktür.
ÇALIŞMA CALINT’İNİN KULLANIMI:
İlaç Kalıntısı Arınma Süresi (ikas); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, et amaçlı yetiştirilen sığır ve koyunlar 30 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. Sağım süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, sığırlardan elde edilen süt 5 gün (10 sağım), koyunlardan elde edilen süt 7 gün (14 sağım) süreyle tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntısı tespit süresinin uzun olması nedeniyle, insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması önerilmemektedir. (Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gündür).
KONTRENDİKASYONLAR:
İntravenöz veya intratrakeal olarak kullanılmamalıdır. Anüri veya oligüri ile birlikte şiddetli böbrek bozukluklarında kullanılmamalıdır. Penisilinlere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanımı: Penisilinlerin plasentayı geçtiği bilinmektedir. Gebe laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fetüs üzerinde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır.
GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekiminize danışınız.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Gıda maddelerinden uzak tutunuz.
Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayın ve kullanmayın.
UYGULAYICI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE DOKTORLAR İÇİN UYARILAR:
Penisilin, sefalosporin vb. maddelere karşı hassasiyeti olan kişilerde amoksisiline karşı da hassasiyet olması muhtemeldir. Hassas kişilerde cilt teması, inhalasyon, enjeksiyon veya herhangi bir yolla yutma sonucu alerjik reaksiyonlar gelişebilir.
• Hassas olduğunuzu biliyorsanız veya bu tür preparatlarla çalışmamanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu ürüne elinizle dokunmayın.
İrtibat kurmayın.
• Ürünü, önerilen tüm önlemleri aldıktan sonra kullanın.
• Görüldükten sonra belirtiler gelişirse derhal bir doktora danışın. Yüz, dudaklar
veya gözlerde şişme veya nefes almada zorluk yaşanması durumunda tıbbi önlemler alınmalıdır.
• Kullanımdan sonra eller mutlaka iyice yıkanmalıdır.
• Gözle temas etmesi halinde gözler 15 dakika boyunca bol su ile yıkanmalıdır.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 25°C’nin altında, direkt ışıktan korunarak saklanmalı ve dondurulmamalıdır.
HEDEF DIŞI TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Amoksisilin, tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae familyasından kemirgenler gibi küçük laboratuvar hayvanlarında; kaz ve ördek gibi perdeli hayvanlarda ve atlarda kullanılmamalıdır.
TİCARİ SUNUM FORMU:
Karton kutu içerisinde 20, 50, 100 ml’lik renksiz flakonlarda ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik renksiz flakonlarda satışa sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI:
Veteriner reçetesi (VHR) ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.10.2008
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH-NO:
26.09.2008–20/057
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mahallesi Petek Sokak No:18 Pendik/İSTANBUL
ÜRETİM YERİ: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT