Enteroks – Antibiyotikler – VetRehberi

3 Tem

Enterox, Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
KOMPOZİSYON
ENTEROKS Oral Çözelti Tozu, sarı renkli, açık sarı renkte sıvı bir toz olup, her gramında etkin madde olarak 800 mg Sülfadimidin Sodyum ve 120 mg Oksitetrasiklin HCl, yardımcı madde olarak ise Pektin bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
ENTEROKS Oral Solüsyon Tozu, oksitetrasiklin ve sülfadimidin sodyumun sinerjistik etkisinden yararlanılarak hazırlanan, oral kullanıma yönelik geniş spektrumlu bir antibakteriyel üründür. Geniş spektrumlu ve tetrasiklin grubuyla bağlantılı olan oksitetrasiklin, kendisine duyarlı mikroorganizmalara karşı ribozomun 30S alt ünitesine geri dönüşümsüz olarak bağlanır, protein sentezini inhibe eder ve bakteriyostatik etki gösterir. Terapötik dozlarda bakteriyostatiktir; yüksek konsantrasyonlarda ise bakterisidal etki gösterir. Sülfadimidin ise kimyasal yapı olarak PABA’ya benzer ve duyarlı bakterilerde dihidrofolik asit sentezinden sorumlu dihidrofolik asit sentaz enzimini inhibe eder. Böylece ortaya çıkan sinerjistik etkiyle, normal koşullarda kombinasyona dahil edilen iki ayrı bileşiğin bakteriyostatik etkilerinden farklı olarak bakterisidal etki meydana gelir. Oksitetrasikline duyarlı bakteriler şunlardır; Gram pozitif aeroblara (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakterilere (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblara (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.), Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’ya karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Edinilmiş direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacter sp., Enterobacteriaceaee familyası Enterobacter sp., E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerobik bakteriler Bacteroides sp., Clostridium sp. üzerindeki etkisi değişkendir. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Ağızdan alındığında hızla ve yüksek konsantrasyonlarda emilerek vücuda yayılır ve kandaki yarı ömrü farklı hayvan türlerinde 6 ile 8 saat arasındadır. Etkili konsantrasyonlarda plevra, periton ve beyin-omurilik sıvısına geçer. Karaciğer, dalak, prostat, safra ve idrarda birikir. Belirtilen farmakokinetik profil sistemik enfeksiyonların tedavisi açısından önemlidir. Oksitetrasiklin büyük oranda idrarla ve daha az oranda safra yoluyla atılır. Bu nedenle üriner sistem bozuklukları ve karaciğer enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan kısım bağırsaklardan geri emilir ve enterohepatik dolaşıma girer. Sülfadimidin genellikle Gram pozitif bakterileri etkiler. Bacillus sp., E. rhusiopathiae, L. monocytogenes, Streptecoccus sp., Chlamydia sp., Coccidia, Cryptosporidium, Pneumocystis carinii oldukça duyarlıdır. Enterobacteriaceae (Enterobacter sp., E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp.), Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp. ve Pseudomonas sp. üzerindeki etkisi edinilmiş direnç nedeniyle değişkendir. Clostridium sp., anaerobik koklar, Mycobacterium sp., Mycoplasma sp., Rickettsia sp., Pseudomonas aeroginosa ve spiroketlere karşı etkili değildir. Sulfadimidin hızla emilir ve plazma proteinlerine %60-70 oranında bağlanır. Uzun etkili bir sülfonamiddir. Çok yavaş atılır. Tek dozla 24 saat boyunca etkili kan seviyelerini korur ve toksik etki yaratmaz.
KULLANIM ALANI/ENDİKASYONLARI
Tay, buzağı, kuzu, kedi ve köpeklerde oksitetrasikline ve sülfadimidin’e duyarlı bakteriler nedeniyle oluşan solunum yolu (pnömoni, bronkopnömoni, bronşit), sindirim sistemi (enterit, gastroenterit, kolibasilloz), genital sistem (metrit, mastitis), idrar yolu enfeksiyonları ve stafilokokların neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde oral yoldan kullanılır. Hayvan türlerine göre sınıflandırılırsa; Henüz rumen aktivitesi olmayan tay ve buzağılar; Neonatal septisemiye bağlı ishaller, kuzu dizanterisi, Septicemia neonatorum’a bağlı akciğer ve bağırsak enfeksiyonları, viral enfeksiyonlarla birlikte görülen bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonları, Mycoplasma enfeksiyonları (PPLO), Pasteurellosis, yaralar, apseler, ayak çürüğü, artrit gibi diğer ayak hastalıkları ve lokal enfeksiyonlar, sistit, nefrit gibi idrar yolu enfeksiyonları.
Kediler ve köpekler;
Duyarlı bakterilerin neden olduğu enteritlerde ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen sekonder bakteriyel hastalıklarda, vibrio ve salmonella’ya bağlı gastrointestinal enfeksiyonlarda, viral enfeksiyonların komplikasyonlarında, pnömonide, deri ve kulağın stafilokok enfeksiyonlarında, prostat enfeksiyonlarında, solunum sistemi hastalıklarında ve metritislerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Hayvan cinsi ENTEROKS miktarı Ölçü (Her seviyeye 2,5 gr) Kuzu 1,25 gr / 20 kg canlı ağırlık 1/2 ölçü Buzağı 2,5 gr / 40 kg canlı ağırlık 1 ölçü Tay 5 gr / 80 kg canlı ağırlık 2 ölçü Kedi 0,25 gr / 5 kg canlı ağırlık 1/10 ölçü Köpek 0,5 gr / 10 kg canlı ağırlık 1/5 ölçü Gerekli toz bir miktar su ile karıştırılarak hastaya verilir. Süt ile karıştırılmamalıdır. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanır. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR
Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğundan, rumen aktivitesi başlatılmış kuzu ve buzağılarda kullanımı rumen aktivitesi üzerinde bozucu bir etkiye sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, ishal nedeniyle oluşan aşırı sıvı ve elektrolit kaybını telafi etmek için oral ve parenteral sıvı ve elektrolit desteği önerilir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Tüm tetrasiklinlerle tedavi sırasında sindirim sistemindeki mikrobiyal flora dengesi bozulabilir. Sindirim sisteminde süperenfeksiyonlar ve antianabolik etkiler de gelişebilir. Bu gibi durumlarda ilaç uygulaması durdurulmalıdır. Uzun süre yüksek dozda kullanıldığında daha önce karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda yağlı karaciğer dejenerasyonuna neden olabilir. Uzun süreli kullanımda genç hayvanların dişlerinin sararmasına neden olabilir. Ayrıca immünosüpresif etki gözlenmiştir. Folik asit eksikliği olan hastalarda sülfonamidlere bağlı tedavinin güvenliği azalır. Trombosit ve kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Tüm türlerde üriner sistemde kristal oluşumuna neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidrate hayvanlarda kullanım sırasında bu durum dikkate alınmalıdır. Böbrekler üzerindeki etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonu sağlanmalı ve gerekirse idrar alkalinizasyonuna başvurulmalıdır. Homeopatik sistem ve böbrekler üzerinde toksik etkileri vardır. Yenidoğan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımı hepatotoksisite ve hipotiroidizme neden olabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini arttırdığından tedavi K vitamini ile desteklenmelidir. Köpeklerde uzun süreli kullanımı keratokonjunktivitis sicca’ya neden olabilir. Tüm köpeklerde, özellikle Doberman-Pinschers’ta kan sayımında bozulma, nonseptik poliartrit ve deri döküntüleri ile karakterize idiosinkratik zehirlenmeye neden olabilirler. Ayrıca sürgün, kusma, Steven Johnson Sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granülosit sayısında azalma, sülfhemoglobinemi gibi istenmeyen yan etkileri vardır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Mineral yem katkı maddeleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Bivalent ve trivalent mineraller tetrasiklinlerin sindirim sisteminden emilimini azaltır. Bu nedenle buzağı ve kuzulara sütle birlikte verilmemelidir. İlaç emzirmeden en az 2-3 saat önce veya sonra uygulanmalıdır. Ayrıca amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, amobarbital sodyum, dimendihidrinat, demir dekstran, eritromisin glukofaj, fenobarbital sodyum, heparin sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, meperidin hidroklorür, metisilin sodyum, metahekzital sodyum, morfin sülfat, metildopo hidroklorür, oksasilin sodyum, penisilin G sodyum ve potasyum, pentabarbital sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum ve varfarin sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır. Sütle birlikte oral yoldan verilmemelidir. Sülfonamidler, yapılarında paraaminobenzoik asit (PABA) bulunan prokain, benzokain, butakain gibi lokal anesteziklerle ve prokain penisilin G ile antagonistik etki gösterebilirler. Ayrıca nikotinamid, folik asit, kolin ve bunların öncülleri olan glutamik asit, metiyonin ve valin, izolösin, arginin, lizin ve diğer bazı amino asitler gibi B kompleks grubundan vitaminler de sülfonamidlerin etkilerini zayıf derecede antagonize ederler.
AŞIRI DOZDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER VE PANZEHİR
Toksisitesi düşüktür. Köpeklerde yüksek doz sülfonamidlerden sonra görülen ataksi, kusma ve konvülsiyonlar gibi toksik etkiler pentobarbital sodyum veya epinefrin ile kontrol altına alınabilir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (ikas): Eti için yetiştirilen kuzu ve buzağılar, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Tetrasikline duyarlılığı olan hayvanlarda, karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda, oksitetrasikline ve sülfonamidlere duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
UYGULAYICI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE DOKTORLAR İÇİN UYARILAR
Tetrasiklin ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişiler ilaca doğrudan temastan kaçınmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü, oda sıcaklığında (15 – 25°C), ağzı sıkıca kapatılmış ambalajlarda, ışık ve nemden korunarak saklandığında üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
TİCARİ SUNUM FORMU
Karton kutu içerisinde 20 gr ve 100 gr’lık beyaz plastik şişelerde ve 20 gr’lık kahverengi cam şişelerde 2,5 gr’lık skala ile, kutusuz 500 gr ve 1000 gr’lık beyaz plastik şişelerde 2,5 gr’lık skala ile satışa sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.01.2017
GTHB PAZAR. İZİN TARİHİ VE NO: 15.12.2005-15/044
İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
ÜRETİM YERİ
DEVA HOLDİNG A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mahallesi, Fatih Bulvarı No.26 Kapaklı/TEKİRDAĞ